Cookies en Privacyverklaring Notaris ten Hoorn

Op deze pagina leest u meer over de cookies die verzameld worden op deze site en over de privacy verklaring van Notaris ten Hoor.

Cookies

Deze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Deze cookies worden gebruikt om deze website beter te laten functioneren en om het web bezoek te monitoren via Google Analytics, zodat wij na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. De informatie wordt alleen op een geaggregeerd niveau gebruikt. Dat betekent dat de informatie niet is te herleiden tot een pc of individu.

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help-functie van uw browser.

Privacy verklaring Notaris ten Hoor

Privacyverklaring

Deze verklaring geeft informatie over hoe Notariskantoor Mr. E.D.J. ten Hoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt

Onze contactgegevens

Naam kantoor. Notariskantoor Mr. E.D.J. ten Hoor (hierna te noemen: “Ten Hoor’)
Adres: Zuideinde 1c
1121 CJ Landsmeer
Contactpersoon: mr. E.D.J. ten Hoor e-mailadres: edwin@notaristenhoor.nl

Onze dienstverlening

Ten Hoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van opdrachten voor advies, mediation of andere diensten;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
 • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht.

Regels persoonsgegevens bij notariële akten

Als Ten Hoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

 1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.
 2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren
 3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend wordt het een officieel bewijsstuk. Dán mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.
 4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), Handelsregister en/of kadaster.
 5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig en origineel identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart en rijbewijs) van u opvragen.
 6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

Adviezen en overige diensten

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door Ten Hoor geldt dat wij persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn ten behoeve van de met u overeengekomen dienstverlening, waaronder het verzenden van documenten en declaraties voor verrichte werkzaamheden. Ten behoeve van deze dienstverlening vragen wij met uw toestemming de benodigde gegevens op. Welke gegevens dit zijn hangt af van de overeengekomen dienst.
Dit kunnen onder meer zijn: uw NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), uw geslacht, uw BSN-nummer (Burgerservicenummer), overige op uw identiteitsbewijs vermelde gegevens, uw geboorteplaats en -datum, uw burgerlijke staat en de persoonsgegevens van gezins- of familieleden.

Soms geldt ook hier een wettelijke verplichting om uw gegevens te controleren, zoals bij het legaliseren van uw handtekening.

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als Ten Hoor persoonsgegevens van u verwerkt die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens kan dan één van de volgende zijn:

 • Openbare registers, waaronder het Kadaster, de Kamer van Koophandel, het Huwelijksgoederenregister en het Curatele- en Bewindregister
 • Basisregistratie personen (BRP)
 • makelaar, hypotheekadviseur of andere adviseur in verband met de ons verstrekte opdracht
 • schenker/begiftigde
 • testateur/erfgenaam/executeur
 • accountant/fiscalist/boekhouder
 • gevolmachtigde

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Ten Hoor geeft uw persoonsgegevens slechts aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Ten Hoor verstrekt, afhankelijk van het soort akte of de verstrekte dienst, persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:

 • openbare registers, waaronder het Kadaster en de Kamer van Koophandel
 • Centraal Testamenten register (CTR)
 • Centraal Levenstestamentenregister (CLTR)
 • de Belastingdienst

De op de dienstverlening betrekking hebbende documenten zullen slechts worden verstrekt aan de bij de dienstverlening betrokken partijen/derden.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Ten Hoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen).
Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen, zoals de Wet op het notarisambt en de Archiefwet, zijn van toepassing.
Notariële akten worden eeuwig bewaard.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Ten Hoor neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door Ten Hoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.
Dit doet u door een (bij voorkeur schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens Ten Hoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan; wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de akte met de onjuiste gegevens.

Recht op gegevenswissing (recht op “vergetelheid”)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen. Verwijdering van eventuele overige gegevens is uitsluitend ter beoordeling van de notaris.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door Ten Hoor wilt beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wilt dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wilt overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen.
Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten. Hiervoor kunnen wij kosten in rekening brengen.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ten Hoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechter in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het Notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Ten Hoor

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Ten Hoor dan horen wij dit graag via mr. E.D.J. ten Hoor (edwin@noiaristenhoor.nl).
U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ten Hoor behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Landsmeer, september 2021

Adres gegevens

Notariskantoor mr. E.D.J. ten Hoor
Bezoekadres: Zuideinde 1c, 1121 CJ Landsmeer
Postadres: Postbus 32, 1120 AA Landsmeer
Tel. 020-4106520
Fax. 020-4106521
info@notaristenhoor.nl